ข้อมูลงานวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างกลไกการปรับตัวสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tanaphoom Wongbumru
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0859383XXX
  • E-Mail Addrestanaphoom_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม สังคมคาร์บอนต่ำ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเมือง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างกลไกการปรับตัวสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วรากร สงวนทรัพย์
2. ผศ.สุกัญญา ชัยพงษ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์