ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาฟองอากาศนาโน/ไมโครเมตร สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านเครื่องสำอาง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Porramain Porjai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0831821XXX
  • E-Mail Addresporramain_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น (non-linear), พลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ (Cold atmospheric plasma)
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาฟองอากาศนาโน/ไมโครเมตร สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านเครื่องสำอาง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of nano/micro bubbles for cosmetic applications
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณรงค์ชัย โอเจริญ
2. ผศ.นที ศรีสวัสดิ์
3. ผศ.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ ฟองอากาศขนาดนาโน/ไมโครเมตร ไทเทเนียมไดออกไซด์ เครื่องสำอาง
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล จากผลงานวิจัยและอนุสิทธิบัตรของกลุ่มวิจัย (อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903001126 อนุสิทธิบัตรเลขที่11669 และ 11670) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผ่าน MOU ระหว่าง มทร.ธัญบุรีกับผู้ประกอบการ รวมถึง MOU (RMUTT-Kyoto University) และการร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารของผู้ประกอบการ มีความประสงค์และสนใจในการวิจัยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่พร้อมจัดจำหน่าย โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีฟองอากาศระดับนาโน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Kyoto University ด้วยการออกแบบและสร้างชุดผลิตฟองอากาศนาโน/ไมโครเมตร โดยนักวิจัยไทย โดยที่บริษัท เทคโน กรีน อินโนเวชั่น จำกัด เป็นสถานที่ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP บริษัทมีความประสงค์ร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ความอนุเคราะห์การใช้ เครื่องมือ บุคลากร ในการผลิตเครื่องสำอาง โดยจะทำการทดลองติดตั้งชุดเตรียมน้ำฟองอากาศนาโน ประยุกต์ใช้ฟองอากาศนาโนร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง เช่น สเปรย์น้ำแร่จากฮอกไกโด สเปรย์น้ำดับกลิ่นและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากแร่ไทย เป็นต้น และได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (บริษัทมีความประสงค์ร่วมวิจัยพัฒนา ให้ความอนุเคราะห์การใช้สถานที่เครื่องมือ บุคลากร ในการผสมสารเคมีระดับอุตสาหกรรม) บริษัท สินแร่สาคร จำกัด (บริษัทมีความประสงค์ ให้ความอนุเคราะห์การใช้สถานที่เครื่องมือ บุคลากร ในการแยกแร่ แต่งแร่ และอนุเคราะห์วัตถุดิบแร่ชนิดต่างๆในการผลิต) รวมถึง บริษัท นาโนเบสท์ จำกัด (ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น บริษัทมีความประสงค์ ร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ และติดต่อและจัดจำหน่าย ณ ประเทศ ญี่ปุ่น) เพื่อให้ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมสลากบรรจุภัณฑ์ที่คาดว่าสามารถจัดจำหน่ายได้เชิงพาณิชย์ อนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการเตรียมฟองอากาศขนาดเล็กในน้ำเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสง” ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ เลขที่คำขอ 1903001126 วันที่ยื่นขอจดทะเบียน 7 พฤษภาคม 2562 อนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนจากแร่อิลเมไนท์เพื่อใช้ในการการขจัดสีในสีย้อมน้ำเสียจากสิ่งทอ” ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ นาย วิษณุ เจริญถนอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 11669 เลขที่คำขอ 1503002105 วันที่ยื่นขอจดทะเบียน 14 ธันวาคม 2558 วันที่จด 28 มิถุนายน 2559. อนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนจากแร่แม็กเนติกลูโคซีน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสง” ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ นาย วิษณุ เจริญถนอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 11670 เลขที่คำขอ 1503002106 วันที่ยื่นขอจดทะเบียน 14 ธันวาคม 2558 วันที่จด 28 มิถุนายน 2559.
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดผลิตฟองอากาศนาโน/ไมโครเมตร 2. เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง เช่น สเปรย์น้ำแร่ฮอกไกโด สเปรย์น้ำดับกลิ่นและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากแร่ไทย เป็นต้น 3. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์และสลากบรรจุภัณฑ์ที่คาดว่าสามารถจัดจำหน่ายได้เชิงพาณิชย์