ข้อมูลงานวิจัย ความต้องการของพนักงานตามทฤษฎี ERG และมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กรที่ส่งผลต่อความขัดแย้งในองค์กรในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Krisada Chienwattanasook
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0921629XXX
  • E-Mail AddresKrisada.dba@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยในระดับ ป.โท และป.เอก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00049
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความต้องการของพนักงานตามทฤษฎี ERG และมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กรที่ส่งผลต่อความขัดแย้งในองค์กรในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นาถรพี ตันโช
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์