ข้อมูลงานวิจัย ผลกระทบเชิงสาเหตุของความสามารถเชิงพลวัตและคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุคดิจิทัล: การศึกษาตัวแปรคั่นกลางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการตลาด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Krisada Chienwattanasook
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0921629XXX
  • E-Mail AddresKrisada.dba@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยในระดับ ป.โท และป.เอก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00025
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลกระทบเชิงสาเหตุของความสามารถเชิงพลวัตและคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุคดิจิทัล: การศึกษาตัวแปรคั่นกลางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการตลาด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The causal effect of dynamic capability and information system quality on the efficiency of small and medium enterprise in digital age: Mediating variable study on product, process, and marketing innovation
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.บุญฑริกา วงษ์วานิช
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์