ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการสร้างแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการจัดการโซ่อุปทานจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-Curve เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Krisada Chienwattanasook
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0921629XXX
  • E-Mail AddresKrisada.dba@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยในระดับ ป.โท และป.เอก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00046
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการสร้างแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการจัดการโซ่อุปทานจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-Curve เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Guidelines for Creating a Sustainable Development Plan Based on Supply Chain Management Process from Big Data for New S-Curve Industry in Bangkok and Metropolitan Region
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นิกร ลีชาคำ
2. ผศ.เบญจวรรณ ศฤงคาร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์