ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำของครอบครัวในยุคความปกติใหม่ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Krisada Chienwattanasook
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0921629XXX
  • E-Mail AddresKrisada.dba@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยในระดับ ป.โท และป.เอก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00036
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำของครอบครัวในยุคความปกติใหม่ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors Affecting Family’s Decision to Use Services from Nursing Home with Permanent Medical Personnel in Next Normal Era after Covid 19 Outbreak
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรพร อ่อนพุทธา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์