ข้อมูลงานวิจัย นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด กากนาสูรทรงเครื่อง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pisit Buangam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894816XXX
  • E-Mail Addresveera_aaa@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์ไทย,การละคร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด กากนาสูรทรงเครื่อง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Creative Thai Dance Dress Is Called Kakanasur
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์