ข้อมูลงานวิจัย สมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CaF2:Eu สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Akapong Phunpueok
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0896141XXX
  • E-Mail Addresakapong_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุเรืองรังสี ฟิสิกส์รังสี มาตรวิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CaF2:Eu สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศราวุธ ใจเย็น
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์