ข้อมูลงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมไก่เหลืองหางขาวด้วยการเก็บรักษาสารพันธุกรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.PATTANAPONG THADTHA
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0870429XXX
  • E-Mail Addrespattanapong_t@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญยีนโคลนนิ่ง (Gene Cloning) เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์, bioinformatics , gene targcting vectors
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมไก่เหลืองหางขาวด้วยการเก็บรักษาสารพันธุกรรม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พัฒนพงษ์ ทัดทา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์