ข้อมูลงานวิจัย การทำนายความตั้งใจการเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่องทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS) ในบริบทข้ามประเทศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nattapong Sibunrueng
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0863610XXX
  • E-Mail Addresnattapong3255@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การทำนายความตั้งใจการเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่องทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS) ในบริบทข้ามประเทศ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Predicting Entrepreneurial Intentions For Environmentally Friendly Businesses Using Social Networking Sites (SNS) Channels in a Cross Country Context
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์