ข้อมูลงานวิจัย การสร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบ Dynamical downscaling เพื่อศึกษาความเปราะบางเชิงสถาปัตยกรรมและพื้นที่ในบริบทเมืองด้วยระบบ GIS เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Nawhath Thanvisittipon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0971166XXX
  • E-Mail AddresNawhath_t@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบ Dynamical downscaling เพื่อศึกษาความเปราะบางเชิงสถาปัตยกรรมและพื้นที่ในบริบทเมืองด้วยระบบ GIS เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Climate change Scenarios: dynamical downscaling for vulnerability research in the context of urban land-use and built environment by GIS for sustainable development; A case study of Pathumthani province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์