ข้อมูลงานวิจัย การยกระดับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (พัฒนาระบบและกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งสำนักความเป็นไทย และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ระยะที่ 2

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natthapart Nuntiwatkun
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0894362XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเศรษฐศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การยกระดับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (พัฒนาระบบและกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งสำนักความเป็นไทย และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ระยะที่ 2
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์