ข้อมูลงานวิจัย เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนควบคุมด้วย Arduino Uno R3

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Surin Ngamgnarm
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*สำนักสหกิจศึกษา
  • โทรศัพท์0915585XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00039
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนควบคุมด้วย Arduino Uno R3
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Small rice milling machine for using in household controlled by Arduino Uno R3
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรินทร์ แหงมงาม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์