ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาปฏิกิริยาอะซิริดิเนชันของ 2-prenylindole-3-carbaldehyde สำหรับการสังเคราะห์ tryprostatin B

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อิสระ ขันติแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Itsara Khantikaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0888686XXX
  • E-Mail Addresitsara@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การวิจัยในชั้นเรียน (CAI, Teaching Multimedia)
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาปฏิกิริยาอะซิริดิเนชันของ 2-prenylindole-3-carbaldehyde สำหรับการสังเคราะห์ tryprostatin B
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์