ข้อมูลงานวิจัย การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Siriwan Teepoo
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0830308XXX
  • E-Mail Addressuwansa_ard@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมีวิเคราะห์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The conservation of PathumThani Local fragrant rice
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.เนตรนภิส แก้วช่วย
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
2. ผศ.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์