ข้อมูลงานวิจัย คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของตำรับอาหารและผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจากเห็ดป่ากินได้ในประเทศไทยสำหรับผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พรพาชื่น ชูเชิด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pornpachen Chuchird
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0957975XXX
  • E-Mail Addresansai5358@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญโภชนาการ, เบเกอรี่
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของตำรับอาหารและผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจากเห็ดป่ากินได้ในประเทศไทยสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พรพาชื่น ชูเชิด
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์