ข้อมูลงานวิจัย การสร้างชุดฝึกการอ่านจังหวะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดนตรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thaworada Chatanasut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818345XXX
  • E-Mail Addresthaworada@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดนตรี, ดุริยางคศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างชุดฝึกการอ่านจังหวะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดนตรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ถาวรดา จันทนะสุต
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์