ข้อมูลงานวิจัย การศึกษารูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากสุนัขในเขต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุวดี อิสรายุวพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Suwadee Isarayuwaporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษารูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากสุนัขในเขต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study of Antimicrobial Resistance Pattern in Escherichia coli isolates form dogs at BuenBa Subdistrict, Nong Suea District, PathumThani Province.
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุวดี อิสรายุวพร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์