ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษเหลือใช้เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รัฐ ชมภูพาน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Rath Chombhuphan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818781XXX
  • E-Mail Addreshut_1978@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการฝึกอบรม, ด้านอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์,ด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ, ด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษเหลือใช้เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.รัฐ ชมภูพาน
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์