ข้อมูลงานวิจัย การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ในงานตัดต่อและคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับคนหูหนวก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Wisanuporn Aroonluck
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน**สถานีวิทยุกระจายเสียง
  • โทรศัพท์0653953XXX
  • E-Mail Addresalfyjo@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสามารถใช้งานอุปกรณ์ด้านเสียงและภาพได้เป็นอย่างดี ดูแลให้คำปรึกษาด้านสารนิพนธ์ของนักศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ในงานตัดต่อและคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับคนหูหนวก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร
2. ผศ.กมล สังข์ทอง
3. ผศ.วสันต์ สอนเขียว
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์