ข้อมูลงานวิจัย ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวที่มีต่อประสิทธิภาพในการผลิตมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรพร อ่อนพุทธา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Suraporn Onputtha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0956392XXX
  • E-Mail Addressuraporn.top@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญบริหารธุรกิจ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00024
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวที่มีต่อประสิทธิภาพในการผลิตมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Green Human Resource Management on Environment-Oriented Manufacturing Effectiveness and Organizational Sustainability in Next-Generation Automotive Industry
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สุรพร อ่อนพุทธา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์