ข้อมูลงานวิจัย ผลกระทบของพฤติกรรมพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร และการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวปฎิบัติตามแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรพร อ่อนพุทธา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Suraporn Onputtha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0956392XXX
  • E-Mail Addressuraporn.top@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญบริหารธุรกิจ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลกระทบของพฤติกรรมพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร และการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวปฎิบัติตามแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The impact of employee behavior, corporate culture, and environmental communications affecting circular economy practices and the organization's competitiveness in next-generation automotive industry
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรพร อ่อนพุทธา
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์