ข้อมูลงานวิจัย 6. ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Teetut Tresirichod
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0991942XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญที่ปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรม, ด้านระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ การสอน การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ 6. ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ธีทัต ตรีศิริโชติ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์