ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบยูบิควิตัสแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สแบบปรับเหมาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับกำลังคนดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มหาชาติ อินทโชติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Mahachart Inthachot
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0851414XXX
  • E-Mail Addresinthachot5edt@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบยูบิควิตัสแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สแบบปรับเหมาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับกำลังคนดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of adaptive ubiquitous massive open online courses model to enhance professional competency for digital workforce
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
2. ผศ.มหาชาติ อินทโชติ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์