ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อรองรับกำลังคนในอุตสาหกรรม (Competency Training and Qualification)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pakornkiat Sawetmethikul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0854914XXX
  • E-Mail Addrespkkt@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบ และโครงข่ายการสื่อสารในสาย และไร้สาย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00028
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อรองรับกำลังคนในอุตสาหกรรม (Competency Training and Qualification)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of a Training Center and Professional Competency Standards Test for Industrial Manpower Supporting (Competency Training and Qualification)
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ชลดา ปานสง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล
2. ผศ.บัญชา แสนโสดา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา 1. ผศ.อานนท์ นิยมผล
2. ผศ.สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์