ข้อมูลงานวิจัย ระบบมอนิเตอร์ความชื้นข้าวเปลือกผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการบริหารจัดการระบบคลังข้าวเปลือกอัจฉริยะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pakornkiat Sawetmethikul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0854914XXX
  • E-Mail Addrespkkt@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบ และโครงข่ายการสื่อสารในสาย และไร้สาย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00047
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ระบบมอนิเตอร์ความชื้นข้าวเปลือกผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการบริหารจัดการระบบคลังข้าวเปลือกอัจฉริยะ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Paddy Moisture Monitoring System through Online Application using Wireless Sensor Network for Smart Storage Management
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์