ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ เรื่อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นฤมล เทพนวล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Naruemon Thepnuan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0817216XXX
  • E-Mail Addresnaruemontt@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสารสนเทศ, การเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ เรื่อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of online Instructional package on writing reference and bibliography for higher education students
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นฤมล เทพนวล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา 1. ผศ.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์