ข้อมูลงานวิจัย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดวงพร พุทธวงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Daungporn Puttawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0931369XXX
  • E-Mail Addresdaungporn_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิเคราะห์ SEM, สถิติ, ระเบียบวิธีวิจัย, การจัดการระบบสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00024
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Thai tourists behavior in Pathum Thani
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดวงพร พุทธวงค์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนวัตกรรมเชิงพื้นที่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์