ข้อมูลงานวิจัย โพล : การสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตไทย 4.0 และประเด็นการเมือง/สังคม/เศรษฐกิจในปัจจุบัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดวงพร พุทธวงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Daungporn Puttawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0931369XXX
  • E-Mail Addresdaungporn_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิเคราะห์ SEM, สถิติ, ระเบียบวิธีวิจัย, การจัดการระบบสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โพล : การสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตไทย 4.0 และประเด็นการเมือง/สังคม/เศรษฐกิจในปัจจุบัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Poll : The survey of graduate opinion toward AEC, Politics, Society and Economics Issues
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ดร.นาถรพี ชัยมงคล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ดวงพร พุทธวงค์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์