ข้อมูลงานวิจัย ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลเมล่อน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Yaowarat Wongsrisakulkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์085-0711XXX
  • E-Mail Addresyaowarat_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสรีรวิทยาทางพืชสวน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00029
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลเมล่อน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นิยม บัวบาน
2. ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์