ข้อมูลงานวิจัย ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการขึ้นภาษีบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบของคนไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นงลักษณ์ ไหว้พรหม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nonglakshana Waiprom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0614905XXX
  • E-Mail Addreswaiprom@gmail.com,nonglakshana_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนกลุ่มจิตวิทยา/เทคโนโลยีการศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการขึ้นภาษีบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบของคนไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Achievement or Failure of cigarette tax increase policy on smoking behavior of Thais.
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุพิศ บุญลาภ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สมชาย ผาธรรม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์