ข้อมูลงานวิจัย ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จิราพร จำปาศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Jiraporn Champasri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815604XXX
  • E-Mail Addresjiraporn_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00110
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of stocking density on growth performance and economic returns of sea bass (Lates calcarifer) culture in recirculating aquaculture system
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.จิราพร จำปาศรี
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สมิง จำปาศรี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์