ข้อมูลงานวิจัย การทำนายความต้องการกำลังไฟฟ้าระยะปานกลางของประเทศไทย โดยใช้วิธีการประมาณค่าวางนัยทั่วไป และตัวแบบเชิงเส้นผสม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Unchalee Tonggumnead
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0861108XXX
  • E-Mail Addresunchalee-t@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การทำนายความต้องการกำลังไฟฟ้าระยะปานกลางของประเทศไทย โดยใช้วิธีการประมาณค่าวางนัยทั่วไป และตัวแบบเชิงเส้นผสม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นิกร แสงงาม
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อัญชลี ทองกำเหนิด
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2556
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์