ข้อมูลงานวิจัย โครงการการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลด้วย เครื่องต้นแบบการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมัน ไพโรไลซิสจากเศษยางรถยนต์กับน้ำมันเครื่องใช้แล้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Natacha Phetyim
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816145XXX
  • E-Mail Addresืnattacha.p@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการไพโรไลซิส ก๊าซชีวภาพ ตัวดูดซับ พลาสติกชีวภาพ ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ หอกลั่น
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลด้วย เครื่องต้นแบบการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมัน ไพโรไลซิสจากเศษยางรถยนต์กับน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์