ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเกมการเรียนรู้บูรณาการกับหลักการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบอัลกอริทึมและการแก้ปัญหา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิริพร มิขำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Siriporn Mikum
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0858103XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์ศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเกมการเรียนรู้บูรณาการกับหลักการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบอัลกอริทึมและการแก้ปัญหา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ THE DEVELOPMENT OF GAME BASED LEARNING ON CRITICAL THINKING ALGORITHM DESIGN AND PROBLEM-SOLVING SKILLS
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์