ข้อมูลงานวิจัย การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อนงค์ รักษ์วงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Anong Rukwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0898963XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดและดำเนินการแข่งขัน,การเป็นผู้ฝึกสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อนงค์ รักษ์วงศ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์