ข้อมูลงานวิจัย อิทธิพลของการใช้งานระบบการนำเสนอข้อมูลเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักท่องเที่ยว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sureerut Inmor
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818421XXX
  • E-Mail Addressureerut_inmor@hotmail.com sureerut_i@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00049
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อิทธิพลของการใช้งานระบบการนำเสนอข้อมูลเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักท่องเที่ยว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Influence of Mobile social network sites Usage on Tourist Purchase Intention in Online Site
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นฤมล จิตรเอื้อ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์