ข้อมูลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบในการแข่งขันและปัจจัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันการประกอบธุรกิจส่งออก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kanokporn Chaiprasit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0816800XXX
  • E-Mail Addresk_chaiprasit@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญInternational Business, Business communication, Marketing
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบในการแข่งขันและปัจจัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันการประกอบธุรกิจส่งออก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The relationship between competitive advantage and information technology readiness factor affecting the Competitiveness of Exporting Enterprises
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กนกพร ชัยประสิทธิ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อุมาวสี ศรีบุญลือ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์