ข้อมูลงานวิจัย โครงการการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับหลังปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมการวิจัยเชิงลึกในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sumonman Naimlang
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*กองกลาง (ผู้บริหาร)
  • โทรศัพท์0811954XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับหลังปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมการวิจัยเชิงลึกในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์