ข้อมูลงานวิจัย ความต้องการในการเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.จารุวรรณ สุริยวรรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Jaruwan Suriyawan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814380XXX
  • E-Mail Addresdontri90@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดนตรีสากล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความต้องการในการเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Demand for Studying of Master Degree on Creative Innovation in Music Program, Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์