ข้อมูลงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากแคลเซียมคาร์บอเนตและเพคตินเพื่อยืดอายุการปักแจกันดอกบัวสาย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Intira Lichanporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0909605XXX
  • E-Mail Addresintira_l@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเกษตร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00049
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์จากแคลเซียมคาร์บอเนตและเพคตินเพื่อยืดอายุการปักแจกันดอกบัวสาย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The utilization from calcium carbonate and pectin content for prolonging the vase life of water lily
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์
2. ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร
3. ผศ.นันท์ชนก นันทะไชย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์