ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาศิลปการแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อาทิตยา เงินแดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Artitaya Ngurndang
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0840064XXX
  • E-Mail Addresartit.fah@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00021
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาศิลปการแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Performing Arts to Promote Local Identity in Supporting Tourists in Pathum Thani Province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์
2. ผศ.สุชีรา อินทโชติ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์