ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการจัดการลงทุน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธฤษญา กองแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tharitsaya Kongkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0891352XXX
  • E-Mail Addrestharitsaya@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิเคราะห์หลักทรัพย์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00010
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการจัดการลงทุน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors affecting the adoption of financial technology in financial transactions for investment management
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ธฤษญา กองแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์