ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บุญญาพร บุญศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Bunyaporn Bunsri
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0890563XXX
  • E-Mail Addresamppery@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญบริหารงานทางภูมิทัศน์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00046
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of gravel garden from waste processing in landscape maintenance
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อรัญญา ภู่รอด
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์