ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการของเหลือทิ้งจากไผ่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโพธิ์งาม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กุลวดี สังข์สนิท
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kullawadee Sungsanit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์095-5607XXX
  • E-Mail Addreskullawadee.s@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการทดสอบและการวิเคราะห์สมบัติพลาสติก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00033
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการของเหลือทิ้งจากไผ่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโพธิ์งาม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of a model for managing waste from bamboo and local wisdom in handicrafts to strengthen the Ban Pho Ngam community
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์