ข้อมูลงานวิจัย การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของนาโนเซลลูโลสจากขี้เลื่อยไผ่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในน้ำยางโปรตีนต่ำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กุลวดี สังข์สนิท
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kullawadee Sungsanit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์095-5607XXX
  • E-Mail Addreskullawadee.s@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการทดสอบและการวิเคราะห์สมบัติพลาสติก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00062
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของนาโนเซลลูโลสจากขี้เลื่อยไผ่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในน้ำยางโปรตีนต่ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Extraction and characterization of nanocellulose from Thailand bamboo sawdust for reinforced in deproteinized natural rubber
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์