ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ในโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kamonrat Sombut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0862128XXX
  • E-Mail Addresjee_math46@hotmail.com, kamonrat_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFixed Point, Nonlinear Analysis and Optimization
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00009
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ในโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กมลรัตน์ สมบุตร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อารณี โชติโก
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์