ข้อมูลงานวิจัย ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของรูปแบบการติดตั้งผนังวัสดุไม้ประกอบพลาสติกในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สรรสุดา เจียมจิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sunsuda Jiemjit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892003XXX
  • E-Mail Addressunsuda_j@rmutt.ac.th, jarn_b@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของรูปแบบการติดตั้งผนังวัสดุไม้ประกอบพลาสติกในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Comparison of thermal transfer on different installations of wood plastic composite siding of the building in tropical humid climate zone
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์