ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับรุ่นแบบสองชุดสำหรับจำนวนของเสียภายใต้การแจงแจงค่าศูนย์เฟ้อ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wimonmas Bamrungsetthapong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0614261XXX
  • E-Mail Addreswimonmas_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถิติ สถิติประยุกต์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับรุ่นแบบสองชุดสำหรับจำนวนของเสียภายใต้การแจงแจงค่าศูนย์เฟ้อ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Designing of Double Acceptance Sampling Plan for the Number of Nonconforming Data under Zero-inflated Distribution
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์