ข้อมูลงานวิจัย แพลตฟอร์มอัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อศาสตร์การตัดสินใจสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wimonmas Bamrungsetthapong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0614261XXX
  • E-Mail Addreswimonmas_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถิติ สถิติประยุกต์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00028
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แพลตฟอร์มอัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อศาสตร์การตัดสินใจสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Platform optimization algorithm of decision science for digital economy
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กมลรัตน์ สมบุตร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์